• O nas
 • Oferty pracy
 • Zostań partnerem

Platforma i umowa biletowa

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniżej wyszczególniono umowy, których postanowienia mają zastosowanie do wszelkich przypadków korzystania ze strony internetowej www.ticketswap.com (oraz ze wszystkich jej subdomen krajowych). Jak wynika z informacji poniżej, są to dwie odrębne umowy. Przede wszystkim zawierasz bezpośrednią umowę użytkownika z platformą TicketSwap. Wszystko, co ma związek z Twoim kontem, Twoimi danymi i techniką, uregulowano właśnie w tej umowie. Umowa nosi nazwę „Umowy w sprawie Platformy”. Następnie przy kupnie lub sprzedaży biletu zawsze zawierasz bezpośrednią, jednorazową umowę z jedną z jednostek zależnych TicketSwap (w zależności od lokalizacji wydarzenia, dalej zwaną: „Lokalną Jednostką TicketSwap”):

 • TicketSwap Nederland B.V., wpisana do rejestru prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Niderlandach pod numerem 66696267 (miejsce wydarzenia: Niderlandy:
 • TicketSwap International B.V., wpisana do rejestru prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Niderlandach pod numerem 66696348 (miejsce wydarzenia: wszystkie kraje poza tutaj wymienionymi),
 • TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli, wpisana do rejestru prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Brazylii pod numerem 35.523.781 (miejsce wydarzenia: Brazylia).

Umowa nosi nazwę „Umowy w sprawie Biletów”.

Do Umowy w sprawie Platformy i Umowy w sprawie Biletów będą mieć zastosowanie wyłącznie przepisy prawa niderlandzkiego. Wszelkie ewentualne spory będą podlegać wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu w Amsterdamie.

Przywiązujemy ogromne znaczenie do bezpieczeństwa i niezawodności Platformy. Nasze Zasady zaufania i bezpieczeństwa stanowią dlatego część Umowy w sprawie Platformy i Umowy w sprawie Biletów. Możesz zapoznać się z nimi tutaj. Zasady zaufania i bezpieczeństwa regulują m.in. co wolno a czego nie wolno robić na Platformie, w jaki sposób monitorujemy ją pod tym względem, jakie wiążą się z tym środki i jak wygląda u nas procedura powiadamiania i składania skarg. Działanie w sprzeczności z Zasadami zaufania i bezpieczeństwa może doprowadzić do zastosowania takich środków jak zawieszenie Cię lub zablokowanie.

UMOWA W SPRAWIE PLATFORMY

Zakres obowiązywania: Niniejsza Umowa w sprawie Platformy została zawarta przez TicketSwap B.V. („TicketSwap”), z siedzibą pod adresem Rokin 75, 1012 KL Amsterdam, Holandia wpisaną do właściwego rejestru prowadzonego przez Izbę Gospodarczą pod numerem 59084952. Przystępując do korzystania z Platformy, zawierasz jako Użytkownik umowę z TicketSwap („Umowa w sprawie Platformy”). Wszelkie artykuły poprzedzone tytułem „Umowa w sprawie Biletów” nie mają zastosowania do TicketSwap. TicketSwap zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Umowy w sprawie Platformy. Wyłącznie w przypadku znaczącej zmiany warunków niniejszej Umowy w sprawie Platformy masz prawo do jej rozwiązania. Jeśli nie zaprzestaniesz korzystania z Platformy oznacza to, że wyrażasz zgodę na wszystkie zmiany wprowadzone do Umowy w sprawie Platformy.

Usługa Platformy: Za pośrednictwem internetowej platformy cyfrowej („Platforma”) TicketSwap oferuje usługę, która pozwala na zakup i sprzedaż biletów elektronicznych na imprezy (takie jak koncerty, przyjęcia, festiwale, wycieczki) („Usługa Platformy”).

Rejestracja: Możesz korzystać z Usługi Platformy po dokonaniu rejestracji za pomocą adresu e-mail, konta Google, konta na Facebooku lub identyfikatora Apple. Możesz sprzedawać i kupować bilety wyłącznie, jeśli podasz wszystkie wymagane przez nas dane osobowe.

Prywatność: TicketSwap przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). TicketSwap przetwarza przekazane dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z Usługi Platformy i komunikacji z Tobą w tym zakresie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności na naszej stronie internetowej.

Użytek prywatny: Usługa Platformy TicketSwap jest przeznaczona do użytku osobistego. Zawodowych dystrybutorów biletów i inne strony komercyjne prosimy o niekorzystanie z Platformy.

Klasyfikacja wydarzeń i biletów: miejsca, na których wyświetlane są wydarzenia i zaoferowane do kupna bilety na platformie TicketSwap zależą od kilku czynników, a mianowicie:

Wydarzenia

 • Wyszukiwana fraza. Możesz wyszukiwać określone wydarzenia, artystów, miasta i miejsca wydarzeń.
 • Jako użytkownik platformy masz możliwość przy „znajdowaniu wydarzeń” skorzystać z różnych zmiennych, które określą, jakie wydarzenia zobaczysz.
 • Adres IP. TicketSwap klasyfikując wyniki wyszukiwania korzysta z Twojego adresu IP.
 • Dostępność biletów. Jeśli jakieś wydarzenie jest wyprzedane nie ukazuje się w aktualnościach.
 • Promocje związane z wydarzeniami i artystami. Kiedy dochodzi do sytuacji, w której promujemy jakieś wydarzenie we współpracy z organizatorem i TicketSwap otrzymuje za to pieniądze dodajemy etykietę „Współpraca”, aby to było to jasne dla Ciebie jako użytkownika platformy.
 • Cena biletu. Wydarzenia, których bilety kosztują poniżej określonej ceny.

Użytkownicy w różnych miejscach w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej mogą wybrać jakąś lokalizację i zobaczyć wydarzenia, które mają tam miejsce. Wybór lokalizacji nie jest bezpośrednio powiązany z kontem użytkownika.

Jeśli użytkownik nie wybierze lokalizacji, ale zezwoli na korzystanie ze swojego lokalizatora GPS, zobaczy wydarzenia, które odbywają się w pobliżu miejsca, w którym się znajduje.

Jeśli TicketSwap nie otrzyma wyraźnego zezwolenia na korzystanie z lokalizatora GPS użytkownika, to wykorzysta do znalezienia lokalizacji jego adres IP.

Wydarzenia w oparciu o lokalizację użytkownika następnie są klasyfikowane na podstawie daty i popularności.

 • Jeśli użytkownik obserwuje jakiegoś artystę, to wydarzenia z jego udziałem wyświetlone zostaną na górze wyników wyszukiwania. Wyboru artystów do obserwowania można dokonać we własnym profilu.

Bilety

Wyniki wyszukiwania dostępnych do kupienia biletów na określone wydarzenia są uszeregowane w kolejności od najniższej do najwyższej ceny. W przypadku, gdy na wydarzenie dostępny jest firmowy sklep z biletami umożliwiający sprzedaż biletów podstawowych, taka aukcja jest umieszczana na górze wyników wyszukiwania.

Jeśli na naszej Platformie umożliwiamy sprzedaż biletów podstawowych firmowemu sklepowi, bilety przeznaczone do sprzedaży oznaczamy jako takie, aby je odróżnić od biletów oferowanych przez innych miłośników.

Odpowiedzialność: TicketSwap nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w wyniku korzystania z Usługi Platformy lub Platformy, takie jak straty poniesione przez Kupującego lub Sprzedającego w wyniku Zmiany wydarzenia (patrz również „Zmiany Wydarzenia”), chyba że takie szkody zostały spowodowane z winy umyślnej, przez rażące zaniedbanie lub celową lekkomyślność. Chociaż TicketSwap podejmuje szereg działań w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowo działającej Platformy, nie może zagwarantować dokładności usługi Platformy ani treści Platformy. TicketSwap nie ponosi odpowiedzialności za skutki (jakichkolwiek) takich niedokładności (takich jak błędny opis wydarzenia) w odniesieniu do Usługi platformy lub Platformy.

Obsługa płatności: Usługi przetwarzania płatności w związku z transakcjami sprzedaży biletów zawieranymi na TicketSwap są świadczone przez Stripe i podlegają postanowieniom Umowy Rachunku Połączonego Stripe, która obejmuje Regulamin Świadczenia Usług Stripe (łącznie „Umowa o Świadczenie Usług Stripe”). Wyrażając zgodę na niniejszą Umowę w sprawie Platformy lub kontynuując działalność jako Sprzedający na TicketSwap, wyrażasz zgodę na związanie się Umową o Świadczenie Usług Stripe, z wszelkimi zmianami każdocześnie wprowadzanymi przez Stripe. Aby umożliwić Stripe skuteczne świadczenie usług przetwarzania płatności, użytkownik zgadza się na przekazywanie Stripe dokładnych i kompletnych informacji o sobie przez TicketSwap oraz upoważnia TicketSwap do udostępniania takich informacji i danych o transakcjach w związku z korzystaniem z usług przetwarzania płatności.

Nadużycia i niewłaściwe użytkowanie: Przywiązujemy ogromne znaczenie do bezpieczeństwa i niezawodności Platformy. W jaki sposób to robimy wyjaśniamy w naszych Zasadach zaufania i bezpieczeństwa. Działanie w sprzeczności z Zasadami zaufania i bezpieczeństwa może doprowadzić do zastosowania takich środków jak zawieszenie Cię lub zablokowanie. Zasady zaufania i bezpieczeństwa regulują m.in. co wolno a czego nie wolno robić na Platformie, w jaki sposób monitorujemy ją pod tym względem, jakie wiążą się z tym środki i jak wygląda u nas procedura powiadamiania i składania skarg. Możesz zapoznać się z nimi tutaj.

Ujawnianie informacji: TicketSwap będzie mieć zawsze prawo do ujawnienia informacji w celu (i) obrony w sądzie, (ii) wykonania nakazu sądowego, (iii) przestrzegania wszystkich przepisów ustawowych bądź wykonawczych lub stosowny wniosków ze strony władz rządowych, (iv) ochrony bezpieczeństwa narodowego, obrony, bezpieczeństwa publicznego/zdrowia publicznego oraz (v) zabezpieczenia i utrzymania swoich praw.

Usługi YouTube: Na niektórych naszych stronach prezentujemy treści wideo udostępniane przez YouTube za pośrednictwem Usług API YouTube. Korzystając z TicketSwap, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Warunków Świadczenia Usług YouTube.Promocje: Lokalna Jednostka TicketSwap może czasami organizować konkursy, promocje lub loterie („Promocje”). Promocje podlegają obowiązującym warunkom kampanii. Promocje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach, w których aktywna jest Strona internetowa. Promocje mogę podlegać pewnym warunkom kwalifikacyjnym ustalonym przez Lokalną Jednostkę TicketSwap. Lokalna Jednostka TicketSwap zastrzega sobie prawo do przerwania Promocji w każdej chwili i bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników. W razie sprzeczności między niniejszym Regulaminem a warunkami kampanii zawartymi w Regulaminie Promocji, warunki kampanii mają pierwszeństwo wyłącznie w kontekście danej Promocji.

UMOWA W SPRAWIE BILETÓW

Umowa w sprawie Biletów: Jeśli na Platformie oferujesz bilet elektroniczny na sprzedaż lub kupujesz bilet elektroniczny od kogoś innego, zawarta zostaje umowa między Tobą (jako Użytkownikiem) a Lokalną Jednostką TicketSwap. Konkretny podmiot prawny, z którym zawierasz niniejszą Umowę w sprawie Biletów, zależy od miejsca wydarzenia, na które opiewa bilet elektroniczny. Lokalna Jednostka TicketSwap zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Umowy w sprawie Biletów. Jeśli oferujesz (nowy) bilet elektroniczny do sprzedaży lub kupna, a Umowa w sprawie Biletów uległa zmianie, wówczas musisz wyrazić zgodę na najnowszą wersję niniejszej Umowy w sprawie Biletów.

Umowa sprzedaży: Pomiędzy „Sprzedającym” a „Kupującym” zostaje zawarta Umowa Sprzedaży biletu. Kiedy użytkownicy kupują bilety na naszej platformie bezpośrednio w firmowym sklepie z biletami, do zakupu zastosowanie znajdują warunki danego sklepu.

Unijne prawo ochrony konsumentów: Unijne przepisy dotyczące ochrony konsumentów mają zastosowanie wyłącznie w stosunkach między przedsiębiorstwami a konsumentami, a nie w przypadku zakupów od innego konsumenta (peer-to-peer). Ponieważ TicketSwap jest przede wszystkim platformą peer-to-peer przeznaczoną do użytku osobistego, przepisy unijnego prawa ochrony konsumentów nie mają zastosowania do Umowy w sprawie Biletów.

W przypadku niektórych wydarzeń TicketSwap oferuje użytkownikom możliwość kupna za pośrednictwem naszej platformy biletów bezpośrednio w firmowym sklepie z biletami. W takim przypadku mają natomiast zastosowanie przepisy unijnego prawa ochrony konsumentów. Konsumenci na podstawie tego prawodawstwa mają co do zasady prawo do odstąpienia od umowy w określonym terminie w przypadku zakupionych online produktów i biletów. Należy jednak zauważyć, że odstąpienie od umowy nie ma zastosowania do usług rekreacyjnych świadczonych w określonym dniu lub w wyszczególnionym okresie. Wyjątek ten ma zastosowanie do biletów sprzedawanych za pośrednictwem naszej platformy przez firmowy sklep z biletami.

Z tego powodu zarówno w przypadku zakupów peer-to-peer, jak i zakupów w firmowym sklepie z biletami za pośrednictwem naszej platformy, użytkownicy nie mogą zmienić zdania i skorzystać z prawa do odstąpienia.

Sprzedaż biletów elektronicznych

Przesyłanie biletów elektronicznych: Jako Sprzedający możesz oferować bilet elektroniczny do sprzedaży na Platformie, przesyłając plik biletu elektronicznego. Plik musi być oryginalną wersją biletu przekazaną przez firmowy sklep z biletami. Sprzedający musi mieć prawo do sprzedaży biletu elektronicznego. Skanowanie biletów elektronicznych, zdjęcia biletów elektronicznych lub wszelkie zmienione pliki nie są dozwolone. Sprzedający może w każdej chwili, o ile jego aukcja nie zostanie zaakceptowana, wycofać ofertę sprzedaży przesłanego biletu elektronicznego. Dla uniknięcia wątpliwości: gdy tylko Kupujący zarezerwuje bilet do kupna, Sprzedający ma wówczas obowiązek sprzedaży takiego biletu elektronicznego Kupującemu. Po kupnie biletu przez Kupującego zostaje zawarta ostateczna umowa z danym Kupującym.

Sprzedający zawsze musi wiedzieć o tym, czy może przekazać bilet elektroniczny i w ogłoszeniu musi zamieścić wszelkie ograniczenia (np. o tym, że biletu nie można przekazywać komuś innemu, bo jest spersonalizowany). W przypadku, w którym Kupujący kupi bilet z ograniczeniami nieujawnionymi przez Sprzedającego ten ostatni ma obowiązek zwrócić mu pieniądze.

Specyfikacja biletu elektronicznego: Sprzedający podaje szczegółowe dane biletu elektronicznego w sposób maksymalnie kompletny i zgodny z prawdą. Informacje takie obejmują we wszystkich przypadkach nazwę wydarzenia, cenę i osobisty rachunek bankowy Sprzedającego. Ponadto Sprzedający dołącza informacje o wszelkich odmiennych prawach wstępu (np. wcześniejsze wejście, późniejsze wejście, bilety dla dzieci, przepustka CJP itp.) w porównaniu ze zwykłymi biletami. Państwo, w którym znajduje się rachunek bankowy, musi być jednym z państw wymienionych tutaj. Sprzedający wybiera jedną z obsługiwanych walut. Jeśli bilet elektroniczny opiewa na określoną sekcję lub miejsce, Sprzedający musi wyraźnie wskazać numer miejsca w polu „opis” lub w opcji „miejsce” (w miarę dostępności). Lokalna Jednostka TicketSwap zastrzega sobie prawo do dostosowania informacji o oferowanym bilecie elektronicznym do zakresu informacji określonych na przesłanym bilecie elektronicznym.

Koszt i cena: Sprzedający samodzielnie ustala cenę sprzedaży każdego biletu elektronicznego, który oferuje na Platformie („Cena Sprzedaży”) pod warunkiem, że cena nie może być wyższa niż 20% „Ceny podstawowej”, przy czym Cena podstawowa to (i) nominalna wartość biletu elektronicznego (z uwzględnieniem opłat serwisowych) lub (ii) ostatnia cena biletu elektronicznego ustalona przez organizatora (z uwzględnieniem opłat serwisowych). Ustalenie Ceny podstawowej, od której liczona jest maksymalna cena wynosząca 120%, zależy wyłącznie od uznania TicketSwap, z wzięciem pod uwagę wymaganego poziomu przejrzystości dla Kupującego i Sprzedającego. Jeśli włączona jest opcja FairShare maksymalna cena zostaje skalkulowana na podstawie ostatniej ceny biletu ustalonej przez organizatora. W niektórych krajach obowiązują ograniczenia (ceny maksymalnej) w przypadku oferowania lub odsprzedaży biletów elektronicznych online. Sprzedający ma obowiązek przestrzegać wszystkich miejscowych przepisów, które znajdują zastosowanie (informacje na temat odsprzedaży w Belgii i Francji znajdziesz tutaj). Za każdy bilet elektroniczny, na który zawarta zostanie umowa sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek zapłaty kwoty równej 5% Ceny Sprzedaży (w tym VAT) („Opłaty Serwisowe”) na rzecz Lokalnej Jednostki TicketSwap. Zawierając niniejszą Umowę w sprawie Biletów, Sprzedający upoważnia Stripe do potrącania tej kwoty z otrzymanej Ceny Sprzedaży i przekazywanie jej na rzecz Lokalnej Jednostki TicketSwap. W ten sposób Sprzedający otrzymuje 95% Ceny Sprzedaży.

W przypadku, gdy bilet elektroniczny zostanie sprzedany za więcej niż 120% wartości nominalnej (z opłatami serwisowymi), Lokalna Jednostka TicketSwap zastrzega sobie prawo do cofnięcia transakcji Sprzedaży lub rozliczenia kwoty powyżej 120% wartości nominalnej (z opłatami serwisowymi) i przekazania tak cofniętej lub rozliczonej kwoty Kupującemu za pośrednictwem Stripe. Lokalna Jednostka TicketSwap decyduje, kiedy to nastąpi, a Kupujący nie może sam skorzystać z tego prawa. Jeżeli dokonano już wypłaty na rzecz Sprzedającego, Sprzedający ma obowiązek zwrotu na rzecz Lokalnej Jednostki TicketSwap kwoty powyżej 120% wartości nominalnej (w tym Opłat Serwisowych) zgodnie z Warunkami Zwrotu.

FairShare: Organizator może włączyć opcję FairShare w kontekście sprzedaży biletów elektronicznych na swoje wydarzenie za pośrednictwem Platformy. Po włączeniu opcji FairShare nadwyżka ponad łączną wartość nominalną (z Opłatami Serwisowymi i podatkiem VAT włącznie) podlega podziałowi między Sprzedającego a Organizatora. TicketSwap pobiera tę kwotę od Sprzedającego w imieniu Organizatora. Opcja FairShare nie wpływa na maksymalną cenę na Platformie. Tutaj możesz znaleźć więcej informacji na temat opcji FairShare.

VAT: Podatek VAT od biletów elektronicznych sprzedawanych za pośrednictwem Platformy przez Sprzedającego musi zostać zapłacony za oryginalny bilet elektroniczny, zanim Sprzedający zaoferuje bilet do sprzedaży. Lokalna Jednostka TicketSwap nalicza Kupującemu VAT od Opłaty Serwisowej i kosztów transakcji oraz Sprzedającemu od opłaty serwisowej.

Sprzedane bilety elektroniczne: Po zakończeniu sprzedaży Sprzedający otrzymuje potwierdzenie w wiadomości e-mail lub powiadomienie push, po czym sprzedany bilet elektroniczny zostaje automatycznie usunięty z Platformy. Sprzedający musi sprawdzić, czy bilet elektroniczny pokazuje się jako sprzedany na Platformie. Sprzedający jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich duplikatów sprzedanego biletu elektronicznego. Sprzedający nie może wystawiać swojego biletu elektronicznego na kilku platformach. Jeżeli bilet elektroniczny zostaje sprzedany jednocześnie na dwóch różnych platformach, Sprzedający ma obowiązek anulowania transakcji sprzedaży na innej platformie.

Płatność na rzecz Sprzedającego: Najszybciej jak to możliwe po sprzedaży i dostawie biletów elektronicznych Stripe przelewa uzgodnioną Cenę Sprzedaży pomniejszoną o Opłaty Serwisowe („Płatność”) na rzecz Sprzedającego. Tutaj można zobaczyć, kiedy Sprzedający może spodziewać się Płatności na swoim rachunku bankowym. Lokalna Jednostka TicketSwap nie ponosi odpowiedzialności za terminowość Płatności na rachunek bankowy i nie bierze udziału w jej przetwarzaniu. Po powiadomieniu o nieważnym bilecie elektronicznym przekazanym Stripe przez Lokalną Jednostkę TicketSwap lub w przypadku (podejrzenia) oszustwa lub anulowania wydarzenia, płatność na rzecz Sprzedającego może zostać zawieszona do czasu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli, według Lokalnej Jednostki TicketSwap, istnieje ku temu powód, TicketSwap może zlecić Stripe anulowanie Płatności.

Przestrzeganie przepisów „Znaj swojego klienta” (KYC): Lokalna Jednostka TicketSwap jest związana postanowieniami polityki prywatności. Podmioty angażowane przez TicketSwap do obsługi płatności na rzecz Sprzedającego sprawdzają Twoje dane w swoich własnych i publicznych bazach danych pod kątem podejrzanych zachowań. Na podstawie przeglądu może być wymagane ewentualne dostarczenie dodatkowych dokumentów identyfikacyjnych. Muszą to być oryginalne kopie dokumentu tożsamości, których nie można zmienić (np. posiadające znak wodny). Dokumenty identyfikacyjne są usuwane przez te podmioty po weryfikacji.

Wysokie kwoty: Sprzedający, który kiedykolwiek samodzielnie lub w połączeniu z „Podobnymi Sprzedającymi” na kwotę ponad 800,00 EUR sprzedał bilety elektroniczne lub posiadał oferty sprzedaży na przyszłe wydarzenia (dalej: „Niepewna Wartość”), nie otrzyma płatności, dopóki nie zostanie potwierdzone, że bilety elektroniczne okazały się ważne, a Kupujący uzyskał dostęp do wydarzenia. Przez „Podobnych Sprzedających” rozumie się: Sprzedających, którzy udostępniają te same lub porównywalne dane osobowe, co Sprzedający.

Niepewna Wartość podlega rezerwacji przez Stripe na rzecz Sprzedającego. Jeśli Sprzedający ma zaległą kwotę przekraczającą 800,00 EUR, potwierdzenie, że Sprzedający wyraża na to zgodę, zawsze będzie wyświetlane, zanim nowo oferowany bilet elektroniczny zostanie opublikowany na Platformie.

Anulowanie sprzedaży: Lokalna Jednostka TicketSwap jest zainteresowana prawidłową realizacją umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym. Umowa sprzedaży zawiera zatem nieodwołalną klauzulę zewnętrznego beneficjenta na rzecz Lokalnej Jednostki TicketSwap, która umożliwia Lokalnej Jednostce TicketSwap egzekwowanie przestrzegania umowy sprzedaży, rozwiązanie umowy sprzedaży lub unieważnienie umowy sprzedaży, jeśli Kupujący lub Sprzedający nie spełnili warunków Umowy w sprawie Biletów.

Bilety bezpłatne: Sprzedający nie może sprzedawać biletów, które otrzymał w sposób nieodpłatny. Postanowienie obejmuje między innymi bilety wygrane w konkursie, bilety na listę gości itp.

Minimalna cena biletu: Bilety wystawiane na Platformie muszą być wystawiane za co najmniej 5 EUR (lub równowartość 5 EUR w innych walutach).

Kupno biletów elektronicznych

Opłaty, płatność i dostawa: Kupujący bilet elektroniczny może zapłacić online za pomocą oferowanych metod płatności. Opłata serwisowa zakupu biletu elektronicznego wynosi 5% Ceny Sprzedaży (łącznie z podatkiem VAT). Ponadto Kupujący płaci 3% kosztów przetwarzania płatności (łącznie z podatkiem VAT). Po zakupie bilet elektroniczny jest natychmiast pobierany z Platformy. Ponadto, jak najszybciej po otrzymaniu płatności przez Stripe, Lokalna Jednostka TicketSwap udostępnia bilet elektroniczny i.) w zakładce Twoje biletyna koncie TicketSwap oraz ii.) w wiadomości e-mail w postaci łącza do pliku PDF. Przy zakupie zostaje zawarta ostateczna umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Ze względu na charakter produktu nie jest możliwe cofnięcie w dowolnym momencie transakcji kupna. Po sfinalizowaniu transakcji Kupującemu ani Sprzedającemu nie przysługuje żaden czas na odstąpienie od umowy.

SecureSwap: Niektóre bilety elektroniczne na Platformie można kupić za pośrednictwem usługi SecureSwap. Kiedy bilet jest sprzedawany za pośrednictwem SecureSwap, oryginalny bilet elektroniczny staje się bezużyteczny po sprzedaży i zastępowany nowym unikalnym biletem elektronicznym wystawionym na nowe dane. W ten sposób Kupujący ma pewność, że zakupiony bilet elektroniczny jest prawidłowy i nigdy wcześniej nie był używany. Bilet elektroniczny SecureSwap można rozpoznać po logo SecureSwap. Przejdź tutaj, aby zobaczyć, jak działa usługa SecureSwap.

Wstęp na wydarzenie: Wstęp na wydarzenie podlega przez cały czas wszelkim warunkom i zasadom organizatora i operatora miejsca wydarzenia. Kupujący i Sprzedający są indywidualnie odpowiedzialni za zapoznanie się z takimi regulaminami, warunkami i zasadami.

Zmiany wydarzenia: Kupujący ponosi odpowiedzialność za śledzenie informacji o wydarzeniu, na które kupił bilet elektroniczny i powinien sam sprawdzić, czy impreza nie została przełożona, anulowana lub zmieniona w jakikolwiek inny sposób (przy czym wszystkie przypadki z powyższych będą dalej łącznie zwane „Zmianą”).

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za śledzenie informacji o wydarzeniu, na które oferuje bilet elektroniczny na Platformie. Za każdym razem, gdy wydarzenie zostaje anulowane, Sprzedający powinien usunąć bilet elektroniczny z Platformy w ciągu 48 godzin od oficjalnego komunikatu ze strony organizatora. Jeśli bilet elektroniczny zostanie sprzedany Kupującemu, Sprzedający ma wówczas obowiązek zwrotu środków na rzecz Kupującego.

Lokalna Jednostka TicketSwap dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z kupującymi w sprawie Zmian wydarzeń, lecz nie jest to jej prawny obowiązek.

Lokalna Jednostka TicketSwap nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez użytkowników TicketSwap (Kupujących i Sprzedających) w wyniku Zmian wydarzeń.

W przypadku anulowania wydarzenia organizator wydarzenia zazwyczaj oferuje „Zwrot” osobie (prawnej), która nabyła bilety elektroniczne na to wydarzenie bezpośrednio od organizatora (Sprzedającego). Intencją jest, żeby Zwrot (z kontaktem lub bez kontaktu ze Sprzedającym) został wypłacony Kupującemu, ponieważ Kupujący stał się właścicielem poprzez nabycie biletu elektronicznego za pośrednictwem Platformy.**

Może się zdarzyć, że Zwrot od organizatora różni się od kwoty, którą Kupujący zapłacił za bilet elektroniczny na Platformie. Lokalna Jednostka TicketSwap nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienioną „Różnicę w Cenie” ani wobec Kupującego ani wobec Sprzedającego. Sprzedający ponosi odpowiedzialności jedynie za zwrot wartości nominalnej ustalonej przez organizatora.

Przy dokonywaniu Zwrotu na rzecz Kupującego za anulowane wydarzenie rozróżnia się bilety elektroniczne SecureSwap i pozostałe bilety. TicketSwap stara się, w miarę swoich możliwości, zawsze pomagać Kupującemu w uzyskaniu Zwrotu od organizatora.

Jeżeli zakup został dokonany w ramach usługi SecureSwap, organizator kontaktuje się bezpośrednio z Kupującym (ewentualnie za pośrednictwem Platformy) w sprawie anulowania i Zwrotu. Zwrot za anulowane wydarzenie zazwyczaj obejmuje wartość nominalną zapłaconą za bilet elektroniczny przez Sprzedającego (z wyłączeniem Opłat Serwisowych dostawcy biletów). Kwota ta może różnić się od kwoty zapłaconej przez Kupującego za pośrednictwem Platformy - wynikowa różnica w cenie może być wyższa lub niższa od wartości nominalnej.

W przypadku, gdy zakup nie został dokonany za pośrednictwem usługi SecureSwap, Sprzedający ma obowiązek zażądać Zwrotu oferowanego przez organizatora za anulowane wydarzenie, a następnie przekazać go Kupującemu zgodnie z Warunkami Zwrotu. Maksymalną wartość tej kwoty stanowi kwota otrzymana przez Sprzedającego za sprzedaż biletu elektronicznego Kupującemu na Platformie. Każda kwota przekazana Kupującemu przez Sprzedającego musi zostać przekazana za pośrednictwem TicketSwap przy użyciu mechanizmów przetwarzania płatności Stripe.

W niektórych przypadkach Zasady anulowania mogą różnić się od wyżej wymienionych procesów. Rozwiązaniem zawsze preferowanym jest, żeby Zwrot był dokonywany na rzecz Kupującego. Lokalna Jednostka TicketSwap nie ponosi odpowiedzialności za Różnice w Cenie.

**jeśli wydarzenie zostanie przełożone na inną datę lub godzinę i/lub zmienione na inną lokalizację, Sprzedający nie ma obowiązku dokonania Zwrotu na rzecz Kupującego. Jeśli Kupujący nie chce wówczas skorzystać z takiego biletu, może zdecydować się na jego sprzedaż na Platformie. Lokalna Jednostka TicketSwap nie ponosi odpowiedzialności za żadne wynikowe Różnice w Cenie.

Nieważny bilet elektroniczny: Istnieje ryzyko, że bilet elektroniczny zakupiony za pośrednictwem Platformy (z wyłączeniem biletów elektronicznych SecureSwap) okaże się nieważny. Ryzyko związane z ważnością biletu elektronicznego i wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Sprzedającego i Kupującego. Sprzedający nie może ponownie korzystać z biletów elektronicznych po sfinalizowaniu transakcji. Kupujący może odsprzedać bilet elektroniczny wyłącznie przy użyciu konta TicketSwap używanego do zakupu biletu elektronicznego. Niedozwolona jest odsprzedaż biletów elektronicznych na innej platformie (chyba że jest to bilet elektroniczny SecureSwap).

Jeśli bilet elektroniczny okaże się nieważny, Lokalna Jednostka TicketSwap zgromadzi Sprzedającego i Kupującego w moderowanej rozmowie na czacie w celu znalezienia w dobrej wierze zadowalającego rozwiązania. Lokalna Jednostka TicketSwap działa jako niezależny moderator między Kupującym a Sprzedającym i stara się znaleźć dowody na poparcie oświadczeń złożonych przez Kupującego i Sprzedającego. Na podstawie powyższych analiz Lokalna Jednostka TicketSwap decyduje, czy Sprzedający powinien dokonać na rzecz Kupującego zwrotu za nieważne bilety. Kupujący i Sprzedający są zobowiązani do współpracy w związku z decyzją podjętą przez Lokalną Jednostkę TicketSwap.

Jeśli Sprzedający odmówi współpracy, Lokalna Jednostka TicketSwap zastrzega sobie prawo do dokonania przeciwko Sprzedającemu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, udostępnienia danych osobowych Sprzedającego Kupującemu w celu umożliwienia mu dokonania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policji oraz (trwałego) zablokowania jego konta (sprawdź w naszych Zasadach zaufania i bezpieczeństwa). Wszystkie przypadki nieważnych biletów elektronicznych należy zgłaszać do Lokalnej Jednostki TicketSwap.

Kupujący ma prawo zgłosić nieważny bilet elektroniczny w ciągu 30 dni od daty wydarzenia. Po tym czasie Lokalna Jednostka TicketSwap nie przyjmie roszczenia do rozpatrzenia, z zastrzeżeniem terminów przewidzianych w procedurze składania skarg opisanej w Zasadach zaufania i bezpieczeństwa.

Warunki Zwrotu: W przypadku, gdy Sprzedający ma obowiązek dokonać zwrotu na rzecz Kupującego, Sprzedający podejmuje stosowne czynności zgodnie z obowiązującymi Warunkami Zwrotu. Zwrot ze strony Sprzedającego na rzecz Kupującego może być spowodowany między innymi sprzedażą nieważnych biletów elektronicznych, sprzedażą biletów elektronicznych za ponad 120% wartości nominalnej (z opłatą serwisową) lub anulowaniem wydarzenia. W razie nieprzestrzegania przez Sprzedającego Warunków Zwrotu Lokalna Jednostka TicketSwap zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług agencji windykacyjnej do wyegzekwowania zwrotu. Wszelkie dodatkowe koszty agencji windykacyjnej obciążają Sprzedającego.

Lokalna Jednostka TicketSwap w miarę możliwości ułatwia dokonanie zwrotu, co oznacza, że pośredniczy między Kupującym a Sprzedającym na potrzeby dokonania zwrotu. Zwrot na rzecz Kupującego powinien być zawsze dokonywany przy użyciu metod zaproponowanych przez Lokalną Jednostkę TicketSwap (rozliczenia bezpośrednie między Kupującym a Sprzedającym odbywają się na ich własne ryzyko). Wszelkie kwoty przekazane Kupującemu przez Sprzedającego muszą być przekazywane przez TicketSwap przy użyciu mechanizmów przetwarzania płatności Stripe. TicketSwap w żadnym momencie nie przechowuje kwot pieniężnych należnych od Kupującego lub Sprzedającego.

Warunki Zwrotu - Anulowania: Jeżeli Sprzedający musi dokonać zwrotu na rzecz Kupującego za anulowane wydarzenie, Sprzedający ma obowiązek przekazania stosownej kwoty w ciągu 14 dni od otrzymania Zwrotu od organizatora. Kupujący nie może cedować żadnych swoich praw i uprawnień z tego tytułu. We wszelkich innych przypadkach Sprzedający ma obowiązek dokonania zwrotu na rzecz Kupującego w ciągu 14 dni od daty przyznania zwrotu Kupującemu. Jeśli zwrot nie zostanie dokonany w ciągu 14 dni, Lokalna Jednostka TicketSwap zastrzega sobie prawo do pomocy Kupującemu w skorzystaniu z usług agencji windykacyjnej dla wyegzekwowania zwrotu. Wszelkie dodatkowe koszty agencji windykacyjnej obciążają Sprzedającego.

Ryzyko: Poza biletami elektronicznymi, dla których obowiązuje SecureSwap, kupno biletów elektronicznych za pośrednictwem Platformy nie jest wolne od ryzyka. Lokalna Jednostka TicketSwap dąży do zapewnienia zawierania wyłącznie bezpiecznych i udanych transakcji sprzedaży za pośrednictwem Platformy, ale nie gwarantuje, że bilet elektroniczny zakupiony za pośrednictwem Platformy będzie zawsze ważny i zawsze będzie uprawniać do wstępu na wydarzenie. Bilety elektroniczne SecureSwap są co do zasady zawsze ważne na wskazane wydarzenie.

Postanowienia ogólne

Odpowiedzialność: Lokalna Jednostka TicketSwap nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody (w tym między innymi szkody pośrednie), które możesz ponieść w wyniku korzystania z Usługi Platformy lub Platformy, chyba że została spowodowana z winy umyślnej, przez rażące zaniedbanie lub celową lekkomyślność. Chociaż Lokalna Jednostka TicketSwap podejmuje szereg działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakupu biletu elektronicznego, nie może zagwarantować dokładności Usługi Platformy ani treści Platformy. Może zagwarantować dokładność lub ważność biletów elektronicznych tylko wtedy, gdy chodzi o bilety elektroniczne SecureSwap, co pozostaje jednocześnie bez wpływu na brak jakiejkolwiek odpowiedzialności Lokalnej Jednostki TicketSwap za wszelkie szkody pośrednie. Lokalna Jednostka TicketSwap nie ponosi odpowiedzialności za skutki (jakichkolwiek) niedokładności w odniesieniu do Usługi Platformy, Platformy lub biletów elektronicznych w tym jakichkolwiek usterek (technicznych) lub nieścisłości w odniesieniu do korzystania z funkcji transferu biletów, która jest oferowana przez stronę trzecią. Lokalna Jednostka TicketSwap ma prawo do (tymczasowego) zawieszenia lub ograniczenia korzystania z Platformy lub do zakończenia Usługi Platformy bez prawa do roszczeń odszkodowawczych w stosunku do niej.

Nadużycia i niewłaściwe użytkowanie: Przywiązujemy ogromne znaczenie do bezpieczeństwa i niezawodności Platformy. W jaki sposób to robimy wyjaśniamy w naszych Zasadach zaufania i bezpieczeństwa. Działanie w sprzeczności z Zasadami zaufania i bezpieczeństwa może doprowadzić do zastosowania takich środków jak zawieszenie Cię lub zablokowanie. Zasady zaufania i bezpieczeństwa regulują m.in. co wolno a czego nie wolno robić na Platformie, w jaki sposób monitorujemy ją pod tym względem, jakie wiążą się z tym środki i jak wygląda u nas procedura powiadamiania i składania skarg. Możesz zapoznać się z nimi tutaj.

Ujawnianie informacji: Lokalna Jednostka TicketSwap będzie mieć zawsze prawo do ujawnienia informacji w celu (i) obrony w sądzie, (ii) wykonania nakazu sądowego, (iii) przestrzegania wszystkich przepisów ustawowych bądź wykonawczych lub stosowny wniosków ze strony władz rządowych, (iv) ochrony bezpieczeństwa i narodowego, obrony, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego oraz (v) do zabezpieczenia i utrzymania swoich praw.

Zaktualizowano 28 maja 2024 roku