• O nas
  • Oferty pracy
  • Zostań partnerem

Zasady zaufania i bezpieczeństwa

Kwiecień 2024

Celem TicketSwap jest zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej platformy do kupowania i sprzedawania biletów. Niniejsze Zasady zaufania i bezpieczeństwa określają sposób korzystania z naszej platformy, aby zrealizować ten cel.

W niniejszych zasadach wyjaśniamy, co jest, a co nie jest dozwolone na naszej platformie, gdy sprzedajesz bilety, tworzysz wydarzenie, komunikujesz się z innymi lub w inny sposób korzystasz z naszej platformy. Wyjaśniamy również, w jaki sposób to sprawdzamy i co możesz zrobić, jeśli podejmiemy działania przeciwko Tobie. Niniejsze zasady uzupełniają naszą Umowę w sprawie korzystania z platformy i sprzedaży biletów i są od czasu do czasu aktualizowane. Data aktualizacji znajduje się na górze tej strony.

1. Ogólne zasady korzystania z naszej platformy

1.1. Podczas korzystania z platformy ważne jest, aby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i regulacji, podawać prawidłowe informacje i traktować innych z szacunkiem. Obejmuje to przestrzeganie następujących zasad:

1.1.1. Tworzenie konta

Wszystkie dane wymagane podczas tworzenia konta muszą być podane zgodnie z prawdą i w całości. Oznacza to również, że nie należy podawać się za kogoś innego lub sprawiać wrażenia, że jest się związanym z określoną osobą trzecią, gdy tak nie jest. Jedna osoba może mieć tylko jedno zarejestrowane konto.

1.1.2. Tworzenie nowych wydarzeń

Jeśli chcesz sprzedać bilet na wydarzenie, którego nie ma jeszcze na platformie, musisz podać opis wydarzenia i podać określone informacje, takie jak miejsce, tytuł i godzina rozpoczęcia wydarzenia. Ponosisz odpowiedzialność za poprawność tych informacji.

1.1.3. Korzystanie ze skryptów i botów

Niedozwolone jest używanie skryptów, botów lub innych (częściowo) zautomatyzowanych programów lub innych metod w celu preferencyjnej sprzedaży lub zakupu biletów lub obejścia zasad platformy.

1.1.4. Bezpieczeństwo strony

Część naszej strony internetowej nie jest publicznie dostępna. Niedozwolone jest (podejmowanie prób) odwiedzania tych zastrzeżonych/chronionych obszarów bez pozwolenia.

Nie wolno również umieszczać wirusów, robaków, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, niechcianych ofert ani reklam jakiegokolwiek rodzaju i w jakimkolwiek celu. Nie wolno również badać, skanować ani testować platformy ani żadnego innego podłączonego systemu lub sieci pod kątem luk w zabezpieczeniach ani wykorzystywać takich luk. W przypadku wykrycia luki w zabezpieczeniach lub problemu związanego z nimi, masz obowiązek nam to zgłosić.

1.1.5. Komunikacja na platformie

Nie tolerujemy nienawistnych, dyskryminujących, pornograficznych, obraźliwych, grożących, zastraszających lub w inny sposób podobnie niedopuszczalnych wypowiedzi w jakiejkolwiek formie, publicznie lub bezpośrednio kierowanych przeciwko naszym pracownikom.

Ponadto, w niektórych okolicznościach, na przykład jeśli bilet nie zadziałał lub wydarzenie zostało odwołane, TicketSwap może zainicjować czat między kupującym a sprzedającym. Podczas tych rozmów TicketSwap pełni rolę pomocniczą i oczekujemy, że będziesz zachowywać się rozsądnie i z szacunkiem wobec naszych pracowników i innych użytkowników oraz spróbujesz znaleźć z nami uczciwe rozwiązanie.

1.1.6. Poszanowanie praw osób trzecich

Korzystając z naszej platformy, nie wolno naruszać praw innych osób, na przykład prawa do prywatności osób trzecich.

1.1.7. Żadnych wykroczeń na naszej platformie

Nie wolno popełniać przestępstw na naszej platformie.

2. Ogólne zasady zakupu i sprzedaży biletów

2.1. Na naszej platformie użytkownicy muszą mieć pewność, że kupowane i sprzedawane przez nich bilety są wiarygodne. W związku z tym podejmujemy surowe działania przeciwko kupującym i sprzedającym, którzy naruszają zasady Umowy ws. sprzedaży biletów. W skrócie oznacza to, że niedozwolone jest sprzedawanie nielegalnych, niezgodnych z prawem lub fałszywych biletów, korzystanie z naszej platformy wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, pranie pieniędzy lub popełnianie oszustw w inny sposób.

2.2. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

2.2.1. Nie wolno sprzedawać biletów po zbyt wysokiej cenie

Bilety na TicketSwap nigdy nie mogą być sprzedawane za więcej niż 120% wartości nominalnej biletu. W niektórych krajach wskaźnik ten wynosi poniżej 120%. Odpowiadasz za upewnienie się, że cena żądana za bilet nie przekracza maksymalnej ceny wywoławczej dozwolonej w Twoim kraju.

2.2.2. Należy podać prawidłowe informacje o biletach

Wymagane jest przesłanie oryginalnego biletu i podanie dokładnego jego opisu, na przykład należy wskazać, czy bilet jest przeznaczony na określone miejsce lub krzesło.

2.2.3. Bilety można kupować wyłącznie do użytku osobistego

TicketSwap jest przeznaczony do użytku osobistego, dlatego nie należy kupować więcej niż ośmiu biletów na to samo wydarzenie. Chcesz wziąć udział w wydarzeniu z grupą? Chodzi o to, aby osoby z grupy same kupiły bilet dla siebie.

2.2.4. Nie wolno sprzedać biletu zaraz po jego zakupie, aby osiągnąć zysk

Platforma jest przeznaczona dla fanów, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu, a nie dla osób próbujących zarobić na swoim bilecie. W związku z tym niedozwolone jest korzystanie z TicketSwap wyłącznie w celu osiągnięcia zysku poprzez szybką sprzedaż biletów za wyższą cenę.

2.2.5. Nie wolno oferować biletu na wielu platformach jednocześnie

Jeśli oferujesz bilet na wielu platformach w tym samym czasie, istnieje prawdopodobieństwo, że sprzedasz ten sam bilet wielu osobom. Może to uniemożliwić ludziom wejście na wydarzenie. Jest to zatem niedozwolone.

2.2.6. Musisz współpracować przy zwrocie pieniędzy kupującemu

W niektórych przypadkach, jako sprzedający, musisz przekazać (część lub więcej) ceny zakupu kupującemu. Masz obowiązek współpracować przy tym zwrocie zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie ws. sprzedaży biletów. Oprócz zasad obowiązujących na naszej platformie, w takim przypadku możemy również podjąć działania windykacyjne. Nasze zasady zaufania i bezpieczeństwa nie mają do tego zastosowania.

2.2.7. Musisz zgłosić wszystkie ograniczenia dotyczące biletów, nawet jeśli nie możesz ich sprzedawać

Jeśli z biletem związane są ograniczenia, na przykład wymóg obecności w określonym przedziale czasowym, należy o tym wspomnieć podczas sprzedaży biletu.

2.2.8. Nie możesz sprzedawać biletów, które otrzymałeś darmo

Nie wolno również sprzedawać biletów otrzymanych darmo, np. biletów wygranych lub biletów dla gości wydarzenia.

2.2.9. Musisz współpracować, jeśli wydarzenie zostanie odwołane

W przypadku odwołania wydarzenia masz obowiązek usunąć bilet z platformy w ciągu 48 godzin od oficjalnego powiadomienia przez organizatora. Jeśli bilet przed anulowaniem wydarzenia nie został sprzedany za pośrednictwem SecureSwap, masz obowiązek zażądania odszkodowania od organizatora wydarzenia, a następnie przekazania go kupującemu za pośrednictwem TicketSwap, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydarzenie zostało przełożone na inny termin lub przeniesione w inne miejsce.

3. Środki stosowane w przypadku złamania zasad

3.1. Ponieważ nasza platforma służy do bezpiecznego i niezawodnego kupowania i sprzedawania biletów, w żadnym wypadku nie tolerujemy niebezpiecznych i niegodnych zaufania praktyk. W zależności od konkretnych okoliczności, takich jak charakter i waga naruszenia, zamiar naruszenia i (możliwe) konsekwencje, zablokujemy lub odmówimy Ci bezpośredniego dostępu do konta - bez wcześniejszego ostrzeżenia - w następujących przypadkach:

3.1.1. Oszustwa lub innego czynu przestępczego

Obejmuje to na przykład sprzedaż nielegalnych, niezgodnych z prawem lub fałszywych biletów, korzystanie z naszej platformy wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, pranie pieniędzy, oszustwa związane z kartami płatniczymi lub sprzedaż darmowych biletów.

3.1.2. Gróźb i nieuprzejmego traktowanie naszych pracowników

Zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom podczas wykonywania ich pracy ma dla nas kluczowe znaczenie. Dlatego nie tolerujemy sytuacji, w których nasi pracownicy są zastraszani lub besztani. Oceniamy w przypadku besztania naszych pracowników zawsze indywidualnie, czy wcześniejsze ostrzeżenie jest przydatne i odpowiednie, aby umożliwić powrót do normalnej rozmowy.

3.1.3. Korzystanie ze skryptów i botów

Niedozwolone jest używanie skryptów, botów lub innych (częściowo) zautomatyzowanych programów lub innych metod w celu (sprzedaży) zakupu biletów na zasadzie pierwszeństwa.

3.2. Ponadto, w zależności od okoliczności danego przypadku, takich jak powaga i charakter naruszenia, zamiar naruszenia i możliwe konsekwencje, możemy podjąć następujące działania, jeśli naruszysz niniejsze zasady zaufania i bezpieczeństwa, umowę ws. korzystania z platformy i sprzedaży biletów lub przepisy prawa:

  • wydać ostrzeżenie;
  • zmienić szczegóły oferowanych biletów lub utworzonych wydarzeń;
  • opóźnić (tymczasowo) wypłatę za sprzedane bilety;
  • zobowiązać Cię do współpracy w zakresie zwrotu pieniędzy kupującemu;
  • zakazać Ci kupowania lub sprzedawania biletów na (określone) wydarzenia;
  • zablokować lub usunąć oferowane przez Ciebie bilety;
  • tymczasowo zablokować Ci konto w celu sprzedaży, zakupu lub obu tych czynności; lub
  • na stałe odmówić Ci dostępu do naszej platformy.

3.3. Oprócz powyższych środków możemy również (tymczasowo) opóźnić wypłatę za sprzedane bilety, jeśli podejrzewamy, że nie przestrzegasz naszych zasad lub jeśli wydarzenie może zostać odwołane. Możemy również odroczyć płatność do czasu po wydarzeniu. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy sprzedawane bilety są ważne i zapewnić kupującemu dostęp do wydarzenia. Robimy to, gdy sprzedałeś lub zaoferowałeś bilety o wartości 800 EUR.

3.4. Kiedy nakładamy określone środki, ważne są następujące zasady:

3.4.1. Wiele kont

Sprawdzamy, czy jedna osoba korzysta z wielu kont. Jeśli mamy dowody na to, że jedna osoba korzysta z wielu kont, po zablokowaniu lub usunięciu jednego konta zastosujemy ten sam środek wobec pozostałych kont, aby zapobiec nadużyciom na naszej platformie.

3.4.2. Zapobieganie powtórkom

W przypadku naruszenia naszych zasad zastrzegamy sobie prawo do przechowywania (odpowiednich) danych i informacji w celu późniejszego wykorzystania. Oznacza to, że mamy uzasadniony powód, aby zachować Twoje dane w naszym posiadaniu i nie musimy spełnić prośby o usunięcie wszystkich Twoich danych z naszych systemów. Robimy to, aby zapobiegać wszelkim nadużyciom w przyszłości.

3.5. Wreszcie, jeśli nie będziesz współpracować przy zwrocie pieniędzy kupującemu lub jeśli podejrzewamy, że popełniasz oszustwo lub inne przestępstwo, możemy również dokonać zgłoszenia na policji. W takim przypadku możemy również udostępnić Twoje dane osobowe kupującemu, aby sam mógł dokonać zawiadomienia.

4. Jak kontrolujemy przestrzeganie naszych zasad?

4.1. Przestrzeganie naszych zasad kontrolujemy na różne sposoby. W związku z tym stosujemy ręczne kontrole przeprowadzane przez nasz zespół operacyjny platformy i naszych partnerów, a także zautomatyzowane systemy. Używamy tych zautomatyzowanych systemów, na przykład do identyfikowania ewidentnie fałszywych biletów lub profili. Nasz zespół operacyjny platformy specjalizuje się w wykrywaniu i ocenie złożonych i niejednoznacznych przypadków, w których nasze zasady mogą zostać naruszone. Kontrolę przeprowadzamy między innymi poprzez:

4.1.1. Weryfikację dostarczonych informacji

Ręcznie sprawdzamy, czy przesłane informacje dotyczące wydarzeń i biletów nie naruszają zasad naszej platformy.

4.1.2. Sprawdzanie oznak oszustwa

Używamy określonych wskaźników ryzyka, zarówno ręcznie, jak i w sposób zautomatyzowany, aby ocenić czy dochodzi do oszustwa na naszej platformie.

4.1.3. Kontaktowanie się z (sprzedającymi) kupującymi

Jeśli podejrzewamy, że łamiesz nasze zasady, możemy również skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji. Możemy na przykład zwrócić się o przedstawienie potwierdzenia zakupu biletu i dowodu płatności (np. zrzutu z ekranu transakcji).

Jeśli bilet okaże się nieważny, gdy kupujący chce wejść na wydarzenie, na przykład dlatego, że bilet został już wykorzystany, TicketSwap skontaktuje sprzedawcę i kupującego w rozmowie na czacie, w której TicketSwap weźmie udział. TicketSwap działa jako niezależny mediator pomiędzy sprzedawcą i kupującym i podejmuje decyzję o ewentualnym zwrocie pieniędzy lub innych środkach na podstawie przeprowadzonego postępowania.

5. Procedura zgłaszania i składania skarg

5.1. TicketSwap czeka na informacje od Ciebie, jeśli uważasz, że wydarzenie lub bilet nie są zgodne z naszymi zasadami (np. nieprawidłowe informacje o wydarzeniu, bilet nie działa, wydarzenie zostało odwołane). Możesz skontaktować się z TicketSwap na kilka sposobów. Na przykład po wydarzeniu wysyłamy wiadomość e-mail z pytaniem, czy bilet zadziałał. W odpowiedzi na którą możesz poinformować, że nie działał, a TicketSwap rozpocznie procedurę, aby Ci pomóc. Alternatywnie możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów – przez WhatsApp, czat lub telefon. Możesz również wysłać do nas wiadomość e-mail na adres complaints@ticketswap.com. Możesz również przesłać swoje zgłoszenie za pomocą czerwonego przycisku wyświetlanego po prawej stronie każdej strony. Jeśli bilet nie zadziała, zajmiemy się Twoim zgłoszeniem tylko wtedy, gdy zgłosisz to w ciągu 30 dni od zdarzenia.

5.2. Nie wolno regularnie przesyłać błędnych zgłoszeń. W takich przypadkach, w zależności od wagi wykroczenia, możemy najpierw udzielić Ci ostrzeżenia. Jeśli nie zastosujesz się do niego, zablokujemy Ci dostęp do naszej platformy na rozsądny okres czasu. Uznajemy za „regularne” przesyłanie błędnych zgłoszeń, zgłoszenia częściej niż dwa razy w miesiącu. W takim przypadku zablokujemy Ci konto na okres średnio sześciu miesięcy.

6. Co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się z naszymi decyzjami?

6.1. Jeśli nie zgadzasz się z podjętymi przez nas środkami, takimi jak (tymczasowe) zablokowanie konta, możesz złożyć do nas skargę w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania naszej decyzji. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość e-mail na adres complaints@ticketswap.com. W takim przypadku w rozsądnym terminie ponownie przeanalizujemy naszą decyzję. Możesz również skorzystać z naszej procedury składania skarg, jeśli dokonałeś zgłoszenia i nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią na nie.

6.2. W przypadku regularnego składania oczywiście bezzasadnych skarg, w zależności od wagi wykroczenia, najpierw udzielimy Ci ostrzeżenia. Jeśli nie zastosujesz się do niego, zablokujemy Ci dostęp do naszej platformy na rozsądny okres czasu. Za „regularne” składanie bezspornie bezpodstawnych skarg uznajemy składanie ich częściej niż 12 razy w roku. W takim przypadku zablokujemy Ci konto na okres średnio sześciu miesięcy.

6.3. Wreszcie, zawsze masz prawo do złożenia skargi do pozasądowego organu rozstrzygania sporów. Jest to również możliwe, jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki rozpatrzyliśmy skargę lub zgłoszenie.